attefallshus regler grafik

Attefallshus: Regler & tips för dig som planerar att bygga

För ett attefallshus eller en friggebod behöver du generellt sett inte ansöka om bygglov. Det finns dock vissa bestämmelser och regler att förhålla sig till. Vi listar de viktigaste att känna till här.

Attefallshus regler

 • Arean på ett attefallshus kan maximalt vara 25 kvadratmeter. Till skillnad från friggebodar ska bostäderna kunna användas som permanentbostad, men också som exempelvis garage, förråd eller gäststuga. I normalfallet är det möjligt att bygga ett attefallshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan, även på prickad mark.
 • Arean för attefallshuset kan delas upp, det vill säga exempelvis 20 kvadratmeter bostad och 5 kvadratmeter förråd på ett annat ställe på tomten. Observera att regler för friggebodar gäller fortfarande vilket innebär att man totalt kan uppföra 40 kvm hus utan bygglov.
 • Högsta nockhöjd är 4 meter från marken (inkl. plintar) och attefallshuset får ej byggas närmare än 4,5 från tomtgräns.
 • Om attefallshuset ska byggas närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts, precis som med friggebodarna, grannarnas godkännande.
 • Tillstånd måste liksom för friggebod skaffas enligt miljöbalken inom strandskyddsområde normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
 • För attefallhus behövs en bygganmälan till byggnadsnämden för er kommun där ni tänkt placera huset. Attefallshuset får inte uppföras förrän ni har fått ett godkännande och ett startbesked av byggnadsnämnden. När du ansöker om bygganmälan går detta att göra på två sätt. Antingen som komplementbostadshus eller som komplementhus.
  1. Komplementbostadshus kan vara permanentboende eller fritidshus. Permanentboende menas när man stadigvarande bor på en adress och har skrivit sig på adressen. För permanentboende ska alla BBR:s regler följas (tillgänglighet, Um-värde). För fritidshus gäller inte dessa krav (i ansökan under komplementbostadshus ska man ange om det är fritidshus i fritidshusområde).
  2. Komplementhus kan vara, kontor, förråd, garage eller gäststuga. Om det är en uppvärmd lokal som värms upp med mer än 10°C ska Um-värde på 0,33 uppnås. Till exempel om Aatefallshuset ska användas som ett kontor som är i bruk hela året.

Friggebod regler

 • Arean på en friggebod får högst vara 15 kvadratmeter eller två på sammanlagt 15 kvadratmeter utöver de byggnader som det finns bygglov för.
 • Friggeboden får max vara 3 meter från medelmarknivå till taknock.
 • Avstånd från friggebod till tomtgräns mot gata/väg/allmänning eller grönyta ska vara minst 4,5 meter annars krävs bygglov.
 • De grannar som berörs kan medge att friggeboden placeras närmare än 4,5 meter och då krävs inte bygglov.
 • Komplementbyggnader större än 10 kvm utförs i brandklass EI30 om byggnaden är belägen närmare annan bostadslägenhet i småhus än 4,0 meter.
 • En veranda utöver 10 kvadratmeter är tillåtet.
 • Tillstånd måste skaffas enligt miljöbalken inom strandskyddsområde normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Om ni vill läsa vidare om vilka regler om attefallshus och friggebod som finns, och vad som gäller så finns det mer information på Boverkets hemsida. För att läsa om regler för attefallshus klicka här och för friggebodar här. Ni är också självklart välkomna att kontakta oss för frågor då vi hjälpt och hanterat många ärenden åt våra kunder!