Regler om fritidshus - svart fritidshus från Enkelrum

Regler för fritidshus 2024 – allt du behöver veta

Vill du bygga ett mysigt sommarhus eller en stuga till fjällsemestern? Det finns en hel del regler för fritidshus som du måste ha koll på när du planerar ditt bygge – från bygglov och detaljplaner till vad du måste göra om du vill börja använda huset som en åretruntbostad. I den här guiden hjälper vi dig att reda ut alla regler för fritidshus, så att du kan känna dig trygg i ditt byggprojekt.

Regler och bygglov för fritidshus

Enligt Boverket finns ingen tydlig definition av begreppet fritidshus, men enkelt förklarat är det helt enkelt de hus som vi vanligtvis använder som exempelvis sommarhus, torp, fjällstuga, och liknande under en del av året. Huset är avsett för tillfälligt boende och kan variera från enklare stugor till fullt utrustade hus.

Precis som ditt permanenta bostadshus/åretruntboende räknas huset som ett bostadshus, och följer därför till stor del samma byggregler. Att bygga ett nytt fritidshus kräver därför bygglov i de allra flesta fall. Bygglovet säkerställer att byggnaden uppfyller lokala byggnormer och är lämplig för den plats där den ska uppföras. På ett befintligt hus får du dock göra en så kallad attefallstillbyggnad på upp till 15 kvm utan bygglov, men du måste anmäla tillbyggnaden till byggnadsnämnden och invänta startbesked.

Behöver du kanske bara en gäststuga intill ditt befintliga hus? Attefallshus och friggebodar är mindre komplementbyggnader som får byggas utan bygglov under de flesta förutsättningarna. De får dock bara byggas på tomter där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus, det vill säga ditt vanliga hus eller ett fritidshus.

Detaljplanen styr reglerna för ditt fritidshus

Ett bra första steg när du planerar att bygga och söka bygglov för ett fritidshus är att kontrollera om det finns en detaljplan för din tomt. En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som specificerar användningen av mark inom ett visst område, till exempel vilken typ av bebyggelse som är tillåten.

I detaljplanen regleras bland annat var en byggnad får placeras på tomten, hur hög och stor den får vara samt i vissa fall exempelvis också vilka material du får använda. Där finns även info kring om området berörs av till exempel strandskyddet, särskilda miljöbestämmelser eller allmänna tillgänglighetskrav.

Olika regler för åretruntboende och fritidshus

Till stor del gäller som sagt samma byggregler för fritidshus och åretruntboende/permanentboende, men det finns flera undantag. Reglerna för fritidshus är nämligen mindre strikta när det kommer till bland annat isolering, uppvärmning, bostadsutformning, vattenhushållning och tillgänglighetsanpassning. I din bygglovsansökan anger du därför om bygglovet gäller ett fritidshus eller en permanentbostad.

Om du senare vill flytta ut till exempelvis din sommarstuga permanent, det vill säga ändra användningsområde för huset från ett fritidshus till en permanentbostad, kan Byggnadsnämnden i din kommun kräva att du gör vissa ombyggnationer för att byggnaden i stället ska uppfylla kraven för ett permanentboende. Beroende på ändringar kan detta kräva bygglov eller anmälan till kommunen. Om du inte behöver göra några fysiska åtgärder på byggnaden krävs varken bygglov eller anmälan för att använda huset som permanentboende/åretruntboende.

Enkelrums nyckelfärdiga fritidshus är isolerade för åretruntbruk och kan utrustas med de funktioner som du önskar. Om du vill kan vi sköta bygglovsansökan åt dig, eller helt enkelt ge dig de underlag du behöver om du vill göra det själv.  

Nya regler för fritidshus

Under 2024 har det inte tillkommit några nya regler för fritidshus, men under de senaste decennierna har det kommit en del nya regler/uppdaterade lagar som påverkar byggandet av både fritidshus och komplementbyggnader. Det gäller bland annat strandskyddsreformen, skärpta krav på energieffektivitet, bygglovsbefriade installationer av solceller, och möjligheten att bygga attefallshus på upp till 30 kvm utan bygglov.

Lagändringar kan i vissa fall påverka både befintliga och nya byggnader. Det är därför viktigt att du som husägare håller dig uppdaterad kring alla nya regler för fritidshus, särskilt när du funderar på att bygga nytt. Ett väldigt enkelt sätt att säkerställa att ditt hus uppfyller kraven på bland annat energieffektivitet och isolering är att i stället välja ett nyckelfärdigt fritidshus från Enkelrum.

Vi hjälper dig hela vägen från första idé och bygglovsansökan till att ditt färdiga Enkelrum lyfts på plats och du kan flytta in.

Vanliga frågor om regler för fritidshus

Krävs bygglov för fritidshus?

Ja, i de allra flesta fall krävs bygglov för att bygga ett nytt fritidshus. Du kan dock få göra vissa tillbyggnader på ett befintligt hus utan bygglov. Kontrollera alltid med byggnadsnämnden i din kommun vilka specifika regler och lokala krav som du måste ta hänsyn till.

Vilka regler gäller för ett fritidshus?

Reglerna för ditt hus bestäms av bland annat tomtens detaljplan, plan- och bygglagen samt eventuella lokala bestämmelser i din kommun. Till skillnad från reglerna som gäller för attefallshus och friggebodar så behöver du vanligtvis bygglov för fritidshus.

Hur skiljer sig reglerna för fritidshus och ett åretruntboende?

Reglerna för fritidshus och åretruntboende är till stor del lika, men det finns även flera undantag. Reglerna för ett åretruntboende är striktare när det gäller bland annat isolering, uppvärmning och tillgänglighetsanpassning.

Får man bo i sitt fritidshus året runt?

Ja, du kan välja att flytta till ditt fritidshus för att bo där permanent. Byggnadsnämnden kan kräva att man gör anpassningar i det fall huset inte redan uppnår kraven på permanentboende, till exempel när det kommer till krav på tillgänglighet eller energihushållning. Det betyder att man kan behöva utföra vissa åtgärder på huset och få bygglov på dessa när man flyttar in permanent. Vid anpassningar finns speciella regler som gäller vid ändring av en byggnad, och hänsyn tas till det befintliga husets förutsättningar samt ändringens omfattning, och byggnadens värden ska tillvaratas. Kravnivån är alltså inte alltid densamma som för en nybyggnation, utan bestäms utifrån huset och den aktuella åtgärden.

Finns det några nya regler för fritidshus 2024?

Nej, det har inte tillkommit några nya regler för fritidshus 2024. Som husägare är det är dock alltid viktigt att hålla kolla på både lagändringar och nya lokala regler som berör just din tomt eller kommun.